image

Digitally Assisted Smile design การออกแบบรอยยิ้มแบบดิจิตอล

โปรแกรมอันทันสมัยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ การมองเห็น การสื่อสาร และความเข้าใจของคุณกับทันตแพทย์ตลอดการทำฟัน

         เนื่องด้วยปัจจุบัน คนไข้มีความคาดหวังที่สูงขึ้นในการทำฟัน ไม่ใช่เพียงแค่ฟันที่สวยงามและใช้งานได้ดีเท่านั้น แต่ยังต้องเหมาะสมกับบุคลิกเฉพาะของแต่ละบุคคล ฉะนั้นแล้วทันตแพทย์จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการรักษา และการให้บริการโดยนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น การนำเทคโนโลยีการออกแบบรอยยิ้มด้วยโปรแกรม Digitally Assisted Smile Design เข้ามาใช้ จะเป็นตัวช่วยให้คนไข้กับทันตแพทย์สื่อสารกันได้เข้าใจตรงจุดมากขึ้น

         คนไข้จะสามารถเห็นภาพได้ว่าฟันที่ทำออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไร ระหว่างกระบวนการจะมีการสื่อสารกับคนไข้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับภาพที่วางเอาไว้ให้มากที่สุด เทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำให้คนไข้มองเห็นภาพหลังการรักษาได้

        การเปลี่ยนแปลงการออกแบบรอยยิ้มจากแบบ 2 มิติ มาสู่ 3 มิติ สามารถช่วยทีมทันตแพทย์ให้มองเห็นภาพ เข้าใจ และออกแบบการรักษาให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่การออกแบบการรักษาแบบชั่วคราวไปจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนการรักษาอย่างสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น เทคนิคการรักษาแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้งานของทันตแพทย์ลดลง แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันระหว่างทีมทันตแพทย์และคนไข้ให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฉะนั้น ทั้งทีมทันตแพทย์กับคนไข้จึงเสมือนได้ทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจตรงกันในการรักษา อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สวยงามน่าพึงพอใจ

ขั้นตอน การออกแบบรอยยิ้ม (Digital Smile Design)

ทันตแพทย์จะทำการตรวจภาพรวมของใบหน้า การทำงานของริมฝีปาก และตรวจภายในช่องปาก หลังจากนั้นจะทำการบันทึกข้อมูล ภาพถ่าย วีดีโอ เพื่อนำไปวางแผนรักษา และนำแผนที่ได้นั้นมาร่วมกันพิจารณากับผู้รับบริการ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้ารับบริการได้มองเห็นที่คาดว่าจะได้รับไปในทิศทางเดียวกัน

1.ตรวจ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปาก นอกช่องปาก

2.ถ่ายภาพช่องปากและใบหน้า

เพื่อที่จะนำภาพถ่ายไปวางแผนการรักษา และนำมาแสดง ให้ทราบถึงแนวโน้มการรักษา

3. วางแผนการรักษา

ทันตแพทย์จะขึ้นแบบจำลองการรักษา ในรูปแบของการจำลองรอยยิ้มของคนไข้ และนำเสนอ เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ร่วมกัน